«برای فهمیدن باید صبر کرد. یک دفعه‌ای خودش می‌آید»

امشب، از ۵ دقیقه دیگه، قراره خیلی مهم باشه. قراره یه اتفاق جالب بیافته. فردا براتون توضیح می‌دم... باشد که بنویسم...